Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna"
Cyprian Kamil Norwid

Śmieciowa Rewolucja KZGRL Leszno

09/01/2020
Ten post będzie długi dlatego w skrócie
  • – jeżeli nie otrzymałeś powiadomienia o nowej stawce za śmieci prawdopodobnie obowiązuje Cię stara stawka
  • – jeżeli nie ma u Ciebie pojemnika BIO, to prawdopodobnie nic się nie stało, bo jeszcze nie musi ich być
  • – jeżeli przez brak pojemników nie segregujesz – nic się nie bój kary prawdopodobnie też nie będzie.

Skąd takie wnioski? Zapraszamy do lektury

W Lesznie mamy Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego zawiązany przez 18 gmin. Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi. Dla jasności gminy w tym Leszno tworząc KZGRL, niejako ” pozbyły się” m.in. problemu w dziedzinie gospodarki odpadami ( śmieciami ).
Kompleksowo problem utrzymania czystości i porządku w gminie reguluje Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. obowiązująca od 1 stycznia 1997r.
Minister Środowiska korzystając z możliwości jakie daje mu art 5 ust. 3 tej ustawy wydał Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz.U. z dnia 4 stycznia 2017 poz. 19). http://prawo.sejm.gov.pl/…/WDU20170000019/O/D20170019.pdf
W tym Rozporządzeniu w § 3 napisano, że selektywnie zbiera się: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.W tym samym rozporządzeniu określono, że wymienione frakcje zbiera się w pojemniki określonych kolorów jak i to, że dopuszcza się zbieranie ich w workach, w tym także odpadów biodegradowalnych.
Zgodnie z Ustawą art.4a ust.3 cyt. ” Rada gminy ( dop. KZGRL ) jest obowiązana dostosować regulamin do przepisów wydanych na podstawie ust.1 w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów” tj. licząc od dnia 6 września 2019 r. To istotne w dalszych rozważaniach.
KZGRL działa w oparciu o Statut opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 12 grudnia 2012r. poz. 6135 https://www.infor.pl/…/U84.2012.219.0006135…
W statucie KZGRL dokonano pewnych zmian, co obrazuje publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 września 2018r. poz. 7133. https://www.infor.pl/…/U84.2018.171.0007133,metryka…

Zmiany te poszerzają uprawnienia KZGRL do uchwalania regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi, co należy zapewne rozumieć , że regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie będącej uczestnikiem KZGRL będzie się składał z dwóch części, tej uchwalonej przez Radę Gminy i tej uchwalonej przez KZGRL.

W międzyczasie Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XXVI/328/2016 z dnia 22 września 2016r. uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leszna – Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2016r. poz. 6065
Co bardzo ważne, ten regulamin na dzisiaj nas Mieszkańców Leszna obowiązuje, gdyż innego w BIP KZGRL nie ma. Skoro tak, to w tym regulaminie nie wymienia się w ogóle odpadów biodegradowalnych, tylko wspomina w § 12.1 pkt.5 o odpadach zielonych pisząc dalej, że pozostałe odpady, posegregowaniu wskazanych w pkt. 1 – 12 stanowią odpady komunalne zmieszane i umieszcza się je w pojemnikach do tego przeznaczonych ( m.in. obierki, owoce, ugotowane ziemniaki, sosy, skorupki jajek itd. ). Nadto w Regulaminie tym ani słowem o kolorze brązowym, jak i to, że w § 13.5 napisano cyt. ” W zabudowie jednorodzinnej zbieranie odpadów w sposób selektywny następuje w workach”. W Regulaminie wspomina się także o nieruchomościach niezamieszkałych.
Według wypowiedzi przedstawicieli KZGRL i mediów Leszczyńskich:
  • a) odpady wyłącznie segregowane w tym biodegradowalne i tylko w brązowych pojemnikach – w Lesznie nadal obowiązuje Regulamin utrzymania czystości i porządku z dnia 22 września 2016r., o którym mowa wyżej. Ten Regulamin oprócz selektywnej zbiórki odpadów nie wspomina o odpadach biodegradowalnych i brązowych dla nich pojemnikach oraz dopuszcza odpady zmieszane. Przypominamy, że ustawa dopuszcza również worki.
  • b) opłata podstawowa od osoby 24,00 zł/ miesięcznie podwyższona w kwocie 48,00 zł/ miesięcznie od osoby za niewypełnianie obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny – Nie wiadomo w oparciu o co ustalono opłatę 24 zł/ miesięcznie od osoby skoro KZGRL ogłosił już trzeci przetarg, który nie jest nadal rozstrzygnięty. Nadto wypada wskazać, że cena 24,00 zł jest jedną z wyższych w okolicy ( poza KZGRL ) i należy do jednej z wyższych w kraju , co pokazywaliśmy w Grupie Twoje Moje Leszno publikując różne posty w tym zakresie.
Nadto, aby KZGRL mógł wprowadzić z dniem 1 stycznia br. nową, wyższą cenę, to zgodnie z art.6m ust.2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o której mowa wyżej ( Dz.U. z 2016 poz.250 ) zobowiązany jest do zawiadomienia właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę podaną w zawiadomieniu, a nie w oparciu o ustne, czy medialne przekazy. Skoro do tej pory KZGRL nie poinformował każdego właściciela nieruchomości indywidualnie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji, to wychodzi na to, że w Lesznie nadal obowiązującą dotychczasowa stawką 11,50 zł/ miesięcznie od osoby.

Jeżeli już otrzymałeś informację o nowej stawce, to zapewne nie ma tam ani słowa o “karze” za niesegregowanie śmieci. Wynika to prawdopodobnie z tego, że 6 listopada 2019 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą NR 22/1301/2019 ( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2019r. poz. 9584) stwierdziło nieważność uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego” KZGRL” w sprawie kwoty 48,00 zł, jako opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Należy wnioskować, że póki nie zostanie poprawnie uchwalona ta kwota, kary naliczane nie będą.
No to mamy niezłe zamieszanie. Co teraz? Uważamy w świetle przedstawionych wyżej faktów – ale jest to wyłącznie nasza opinia – , że w Lesznie od 1 stycznia w kwestii gospodarowania odpadami wszystko winno pozostać bez zmian.
Jeśli się mylimy prosimy KZGRL, Prezydenta, Radnych o jednoznaczne, zgodne z przepisami stanowisko.
Cała treść posta absolutnie nie jest poradą prawną, jedynie naszymi przemyśleniami w oparciu o fakty i dokumenty.
X
Park Jonstona - wniosek o zmianę organizacji ruchu

Ścieżka rowerowa w Parku Jonstona

Złożyliśmy wniosek do Komisji skarg, wniosków i petycji o zmianę organizacji ruchu rowerowego w parku Jonstona. W obecnej chwili ścieżka dzieli plac zabaw na dwie części (lub przebiega pomiędzy dwoma ) placami, co jest w ocenie naszej i Waszej zagrożeniem. Czekamy na wyniki pracy komisji. Treść wniosku: WNIOSEK O ZMIANĘ ORGANIZACJI RUCHU ROWEROWEGO W PARKU […]

Czytaj całość