Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna"
Cyprian Kamil Norwid

Śmieciowa Rewolucja KZGRL Leszno

09/01/2020
Ten post będzie długi dlatego w skrócie
  • – jeżeli nie otrzymałeś powiadomienia o nowej stawce za śmieci prawdopodobnie obowiązuje Cię stara stawka
  • – jeżeli nie ma u Ciebie pojemnika BIO, to prawdopodobnie nic się nie stało, bo jeszcze nie musi ich być
  • – jeżeli przez brak pojemników nie segregujesz – nic się nie bój kary prawdopodobnie też nie będzie.

Skąd takie wnioski? Zapraszamy do lektury

W Lesznie mamy Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego zawiązany przez 18 gmin. Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi. Dla jasności gminy w tym Leszno tworząc KZGRL, niejako ” pozbyły się” m.in. problemu w dziedzinie gospodarki odpadami ( śmieciami ).
Kompleksowo problem utrzymania czystości i porządku w gminie reguluje Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. obowiązująca od 1 stycznia 1997r.
Minister Środowiska korzystając z możliwości jakie daje mu art 5 ust. 3 tej ustawy wydał Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz.U. z dnia 4 stycznia 2017 poz. 19). http://prawo.sejm.gov.pl/…/WDU20170000019/O/D20170019.pdf
W tym Rozporządzeniu w § 3 napisano, że selektywnie zbiera się: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.W tym samym rozporządzeniu określono, że wymienione frakcje zbiera się w pojemniki określonych kolorów jak i to, że dopuszcza się zbieranie ich w workach, w tym także odpadów biodegradowalnych.
Zgodnie z Ustawą art.4a ust.3 cyt. ” Rada gminy ( dop. KZGRL ) jest obowiązana dostosować regulamin do przepisów wydanych na podstawie ust.1 w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów” tj. licząc od dnia 6 września 2019 r. To istotne w dalszych rozważaniach.
KZGRL działa w oparciu o Statut opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 12 grudnia 2012r. poz. 6135 https://www.infor.pl/…/U84.2012.219.0006135…
W statucie KZGRL dokonano pewnych zmian, co obrazuje publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 września 2018r. poz. 7133. https://www.infor.pl/…/U84.2018.171.0007133,metryka…

Zmiany te poszerzają uprawnienia KZGRL do uchwalania regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi, co należy zapewne rozumieć , że regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie będącej uczestnikiem KZGRL będzie się składał z dwóch części, tej uchwalonej przez Radę Gminy i tej uchwalonej przez KZGRL.

W międzyczasie Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XXVI/328/2016 z dnia 22 września 2016r. uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leszna – Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2016r. poz. 6065
Co bardzo ważne, ten regulamin na dzisiaj nas Mieszkańców Leszna obowiązuje, gdyż innego w BIP KZGRL nie ma. Skoro tak, to w tym regulaminie nie wymienia się w ogóle odpadów biodegradowalnych, tylko wspomina w § 12.1 pkt.5 o odpadach zielonych pisząc dalej, że pozostałe odpady, posegregowaniu wskazanych w pkt. 1 – 12 stanowią odpady komunalne zmieszane i umieszcza się je w pojemnikach do tego przeznaczonych ( m.in. obierki, owoce, ugotowane ziemniaki, sosy, skorupki jajek itd. ). Nadto w Regulaminie tym ani słowem o kolorze brązowym, jak i to, że w § 13.5 napisano cyt. ” W zabudowie jednorodzinnej zbieranie odpadów w sposób selektywny następuje w workach”. W Regulaminie wspomina się także o nieruchomościach niezamieszkałych.
Według wypowiedzi przedstawicieli KZGRL i mediów Leszczyńskich:
  • a) odpady wyłącznie segregowane w tym biodegradowalne i tylko w brązowych pojemnikach – w Lesznie nadal obowiązuje Regulamin utrzymania czystości i porządku z dnia 22 września 2016r., o którym mowa wyżej. Ten Regulamin oprócz selektywnej zbiórki odpadów nie wspomina o odpadach biodegradowalnych i brązowych dla nich pojemnikach oraz dopuszcza odpady zmieszane. Przypominamy, że ustawa dopuszcza również worki.
  • b) opłata podstawowa od osoby 24,00 zł/ miesięcznie podwyższona w kwocie 48,00 zł/ miesięcznie od osoby za niewypełnianie obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny – Nie wiadomo w oparciu o co ustalono opłatę 24 zł/ miesięcznie od osoby skoro KZGRL ogłosił już trzeci przetarg, który nie jest nadal rozstrzygnięty. Nadto wypada wskazać, że cena 24,00 zł jest jedną z wyższych w okolicy ( poza KZGRL ) i należy do jednej z wyższych w kraju , co pokazywaliśmy w Grupie Twoje Moje Leszno publikując różne posty w tym zakresie.
Nadto, aby KZGRL mógł wprowadzić z dniem 1 stycznia br. nową, wyższą cenę, to zgodnie z art.6m ust.2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o której mowa wyżej ( Dz.U. z 2016 poz.250 ) zobowiązany jest do zawiadomienia właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę podaną w zawiadomieniu, a nie w oparciu o ustne, czy medialne przekazy. Skoro do tej pory KZGRL nie poinformował każdego właściciela nieruchomości indywidualnie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji, to wychodzi na to, że w Lesznie nadal obowiązującą dotychczasowa stawką 11,50 zł/ miesięcznie od osoby.

Jeżeli już otrzymałeś informację o nowej stawce, to zapewne nie ma tam ani słowa o “karze” za niesegregowanie śmieci. Wynika to prawdopodobnie z tego, że 6 listopada 2019 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą NR 22/1301/2019 ( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2019r. poz. 9584) stwierdziło nieważność uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego” KZGRL” w sprawie kwoty 48,00 zł, jako opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Należy wnioskować, że póki nie zostanie poprawnie uchwalona ta kwota, kary naliczane nie będą.
No to mamy niezłe zamieszanie. Co teraz? Uważamy w świetle przedstawionych wyżej faktów – ale jest to wyłącznie nasza opinia – , że w Lesznie od 1 stycznia w kwestii gospodarowania odpadami wszystko winno pozostać bez zmian.
Jeśli się mylimy prosimy KZGRL, Prezydenta, Radnych o jednoznaczne, zgodne z przepisami stanowisko.
Cała treść posta absolutnie nie jest poradą prawną, jedynie naszymi przemyśleniami w oparciu o fakty i dokumenty.
X

Rower miejski Leszno – cała historia

Wstępna koncepcja roweru miejskiego w Lesznie Temat ten okazał się być bardzo burzliwy i powrócił do niego 10 września Tomasz Kusior w czasie konferencji prasowej komitetu wyborczego SLD. Przedstawił swój punkt widzenia na temat koncepcji. Podważył zasadność jej opracowania, ponieważ sam pozyskał informacje, które jak twierdzi są wstępną koncepcją. Również zauważył, że jest w Lesznie […]

Czytaj całość