piątek 28 grudnia 2018

IV Sesja rady miejskiej

Podjęcie uchwał

Zmiana uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2018

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na rok 2018-2048

Ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. św. Maksymiliana Kolbe, Kresowej i torów kolejowych w Lesznie

Zmiana uchwały nr XI/121/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 15 września 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Leszna

Deklaracja zabezpieczenia w budżecie Miasta Leszna na rok 2019 i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu przedłożonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Porozumienie z Powiatem Leszczyńskim w zakresie objęcia mieszkańców Miasta Leszna opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie

Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-202

Ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

Warunki udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Leszna w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w budynku wpisanym do rejestru zabytków

Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu wydzielonego pomieszczenia oraz części dawnej wieży obserwacyjnej w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5

Wyrażenie woli utworzenia Stowarzyszenia „Rowerowa S5” i przystąpienia do Stowarzyszenia Miasta Leszna

Zniesienie formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody

Zniesienie formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody

Przyjęcie od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku

Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2018 r., nr KN-I.4131.1.605.2018.17

Rozpatrzenie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" w Lesznie