czwartek 31 stycznia 2019

V Sesja Rady Miejskiej Leszna

Podjęcie uchwał

Uchwała w sprawie stanowiska dotyczącego przeciwstawiania się agresji i nienawiści w życiu publicznym.

Odwołanie Skarbnika Miasta Leszna

Powołanie Skarbnika Miasta Leszna

Ustalenie wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2019

Uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2019 -2048

Uchwała budżetowa Miasta Leszna na rok 2019

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jana Ostroroga, Studziennej, Niepodległości i Adama Mickiewicza w Lesznie

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Iwana Kryłowa, Górowskiej i granic miasta Leszna

Określenie zasad odpłatności za udzielone schronienie bezdomnym w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie

Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Zasady udzielania świadczenia pieniężnego "Senior 100"

Przyjęcie miejskiego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2024

przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

podpisania porozumienia z Powiatem Leszczyńskim dotyczącego organizacji Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Leszna

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Leszna

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Leszna

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

W sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Leszna z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2018 rok

W sprawie delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego na kadencję 2019-2021

W sprawie akceptacji sprawozdań z działalności i planów pracy Komisji Rady Miejskiej Leszna

Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Leszna

zmieniająca uchwałę Nr II/13/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Leszna