czwartek 21 marca 2019

VII Sesja Rady Miasta Leszna

Podjęcie uchwał

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019 – DRUK Nr 90

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2019-2048 – DRUK Nr 91

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Jana Pawła II, ulic: ks. Teodora Korcza i 17 Stycznia w Lesznie– DRUK Nr 92

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Henrykowskiej, Rzemieślniczej, Fryderyka Chopina i granic miasta Leszna – DRUK Nr 93

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego i zasad przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna – DRUK Nr 101 - WERSJA III

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Towarowej i Śniadeckich w Lesznie – DRUK Nr 94

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/39/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Leszna w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat – DRUK Nr 97

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Leszna XXVII/340/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat - DRUK Nr 98

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne – DRUK Nr 96

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zasad nazewniczych dotyczących ulic, placów oraz dróg wewnętrznych położonych na terenie miasta Leszna – DRUK Nr 99

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: rozpatrzenia skargi na Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Lesznie – DRUK Nr 100