czwartek 28 lutego 2019

VI Sesja Rady Miejskiej Leszna

Podjęcie uchwał

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmieniająca Uchwałę nr V/53/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2019 – DRUK Nr 72,

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019 - DRUK Nr 73 - II wersja po autopoprawkach

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2019-2048 - DRUK Nr 74 - II wersja

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: autopoprawki do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2019-2048

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Rady Miejskiej Leszna Nr IV/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków – DRUK Nr 75,

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany uchwały nr IV/32/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/121/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 15 września 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Leszna II wersja – DRUK Nr 76,

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: deklaracji zabezpieczenia w budżecie Miasta Leszna na rok 2019 środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu przedłożonego do współfinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019” – DRUK Nr 77,

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wyrażenia stanowiska dotyczącego finansowania opieki hospicyjnej – DRUK Nr 78

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Prochownia, gen. Jarosława Dąbrowskiego i alei 21 Października w Lesznie – DRUK Nr 79,

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Henrykowskiej i Dożynkowej w Lesznie – DRUK Nr 80,

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Antonińskiej w Lesznie – DRUK Nr 81,

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: określenia zasad podnajmu lokali mieszkalnych w Gminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie, w których Gmina Miasto Leszno jest partycypantem – DRUK Nr 82,

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: nadania nazwy Strzelnicy Sportowej zlokalizowanej przy pl. Tadeusza Kościuszki 5 w Lesznie – DRUK Nr 83,

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XX/258/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie Statutu Teatru Miejskiego w Lesznie – DRUK Nr 84,

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/533/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Leszna na lata 2014-2020 – DRUK Nr 86,

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: usunięcia pomnika wdzięczności Armii Czerwonej przy ul. Lipowej w Lesznie – DRUK Nr 88,

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/682/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Leszna, oraz zasad usytuowania miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – DRUK Nr 85,

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku – DRUK Nr 87

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XLI/529/2017 w sprawie udzielenia pomocy materialnej studentom uczelni wyższych pn. „Student Plus” - DRUK Nr 89.

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XLI/529/2017 w sprawie udzielenia pomocy materialnej studentom uczelni wyższych pn. „Student Plus” - DRUK Nr 89.